VIDEO RONGTHEP

Thông tin liên hệ

Tags: Xăm mình theo tuổi

 Đến thời các vua Trần, quân Đại Việt nước ta đã xâm hai chữ “Sát Thát” lên hai cánh tay để hiển thị lời thề tử chiến đến cùng với quân Mông Nguyên để bảo vệ tổ quốc. Ngày nay xâm hình lên người phần đông nhằm mục đích thẩm mỹ, hoặc ghi sâu một kỷ niệm, hoặc nhằm để tạo dấu ấn “cát tường” nào đó.